جدید ترین های آموزش

کلیپشو کیک قلب Heart

کلیپشو کیک قلب Heart

468 بازدید | 1400/01/23 12:03

آشپزی خورشت بادمجان

آشپزی خورشت بادمجان

166 بازدید | 1400/01/22 02:15

تکنیک یادگیری فایمن

تکنیک یادگیری فایمن

112 بازدید | 1400/01/12 06:43

واقعیت افزوده در آموزش

واقعیت افزوده در آموزش

79 بازدید | 1400/01/07 01:10

آموزش دیتیلینگ

آموزش دیتیلینگ

56 بازدید | 1400/01/05 12:16